Jumat, 04 April 2014

RPP TENTANG TATA CARA MANDI WAJIBRencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Sekolah                       : MI. Al-Istiqomah
Mata Pelajaran          : Fikih
Kelas/ Semester         : VI A/ I
Pertemuan ke                        : IV (Empat)
Alokasi Waktu           : 2 x 35 Menit

I.                   Standar Kompetensi       : Mengenal tata cara mandi wajib
II.                Kompetensi Dasar                      
Menjelaskan ketentuan mandi wajib setelah haid
III.             Indikator
1.      Mampu menjelaskan hukum mandi setelah haid dengan baik dan benar.
2.      Mampu menjelaskan tata cara mandi wajib dengan baik dan benar.
3.      Mampu mempraktikan tata cara mandi wajib dengan benar.
IV.             Tujuan Pembelajaran
1.      Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa diharapkan mampu menjelaskan hukum mandi wajib setelah haid dengan baik dan benar.
2.      Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa diharapkan mampu menjelaskan tata cara mandi wajib setelah haid dengan baik dan benar.
3.      Setelah melihat demontrasi dari guru, siswa diharapkan mampu mempraktikan tata cara mandi wajib setelah haid dengan baik dan benar.
V.                Karakteristik yang diharapkan : Religius, tanggung jawab, rasa ingin tahu.
VI.             Materi Ajar
Mandi Wajib
A.    Hukum mandi setelah haid
Hukum mandi setelah haid adalah wajib. Seorang perempuan yang telah selesai masa haid, hendaknya ia segera mandi. Mandi setelah masa haid selesai biasa disebut mandi besar. Mandi besar adalah meratakan air keseluruh tubuh dari rambut sampai kaki. Mandi besar bertujuan untuk mensucikan diri dari hadas besar.
B.     Tata cara mandi wajib
Mandi atau “gasl” artinya meratakan air keseluruh tubuh. Ada tiga hal yang diperhatikan ketika mandi wajib, diantaranya:
1.      Berniat kepada Allah untuk menyucikan diri dari hadas besar.
2.      Menyirami air keseluruh tubuh sampai merata.
Ketika menyiramkan air keseluruh tubuh, usahakan tidak ada bagian tubuh kita yang tidak terkena air, mulai rambut sampai ujung kaki. Selanjutnya, menggosok bagian-bagian yang dapat digosok dan menyiramkan air kebagian-bagian yang tidak bisa digosok sampai kita yakin bahwa air telah mengenai seluruh tubuh.
3.      Mengalirkan air ke jari-jari dan rambut
Ketika mengalirkan air ke jari-jari dan rambut, kita juga harus mencermati tempat-tempat yang tidak terkena air, seperti sela-sela jari kaki dan ketiak. Rasulullah Saw memberikan cara mandi wajib dengan urutan sebagai berikut:
1.      Membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi
2.      Membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke tempat air.
3.      Menghilangkan kotoran yang ada pada badan, yang menghalangi datangnya air sampai pada kulit.
4.      Apabila ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kotoran yang ada wajib dihilangkan terlebih dahulu.
5.      Membersihkan kemaluan atau beristinja. Ketika beristinja gunakan tangan kanan.
6.      Berwudhu dengan sempurna sebelum mandi, termasuk berkumur dan memasukkan air ke hidung (Istinsyah)
7.      Apabila telah berwudhu sebelum mandi kemudian berhadas, kita tidak usah mengulangi wudhu. Hal ini dikarenakan kita telah melakukan sunahnya mandi.
8.      Mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar-akar rambut kepala.
9.      Menyiram atau mengugurkan air ke kepala untuk yang pertama sebanyak 3x.
10.  Mendahulukan anggota-anggota badan sebelah kanan.
11.  Mengugurkan air ke seluruh tubuh sebanyak 3x.
12.  Tidak meminta tolong orang lain kecuali ada uzur atau halangan.
13.  Mandi dilakukan di tempat yang sekiranya tidak terkena percikan air mandi.
14.  Tidak berbicara kecuali ada keperluan penting ketika sedang mandi.
Secara umum hal-hal yang disunahkan dalam mandi wajib adalah sebagai berikut:
1.      Membaca Basmalah.
2.      Berwudu sebelum mandi.
3.      Mengosok seluruh anggota badan.
4.      Mendahulukan anggota badan yang kanan dari pada yang kiri.
5.      Berturut-turut sebanyak 3x.
C.     Hal-hal yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan mandi besar yaitu:
a.       Haid
b.      Nifas
c.       Melahirkan
d.      Kaluar mani
e.       Meninggal dunia
f.       Orang kafir bila masuk Islam
VII.          Metode
1.      Ceramah
2.      Tanya jawab
3.      Demontrasi
VIII.       Strategi
1.      Reading Aloud
IX.             Media dan Sumber Belajar
1.      Media
2.      Sumber belajar
a.       Buku LKS Fikih  kelas VI MI terbitan amanah.
b.      Buku pengantar Fikih MI kelas VI terbitan PT. Tiga Serangkai, Pustaka Mandiri Solo.
c.       Papan tulis dan spidol
X.                Langkah-Langkah Pembelajaran
A.    Kegiatan awal (Apersepsi).
1.      Guru member salam dan memulai pelajaran denga mengucapkan basmalah dan berdoa bersama-sama.
2.      Guru mengabsen kehadiran siswa.
3.      Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari hari ini.
B.     Elaborasi (Kegiatan Inti)
1.      Guru memberikan penjelsan tentang hukum mandi setelah haid dan tata cara mandi wajib setelah haid.
2.      Guru mengadakan demontrasi terkait dengan materi tata cara mandi wajib setelah haid.
3.      Guru member kesempatan kepada siswa untuk bertanya.
Eksplorasi
1.      Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang baru dipelajari.
2.      Guru meminta siswa untuk mempraktikan tata cara mandi wajib setelah haid di depan kelas.
Konfirmasi
1.      Guru menjelaskan kembali materi yang dipelajari.
2.      Guru meminta siswa untuk menjelaskan hukum mandi setelah haid dan tata cara mandi wajib setelah haid.
C.     Kegiatan Akhir (Penutup)
1.      Guru mengevaluasi proses belajar mengajar hari ini.
2.      Guru mengajak siswa untuk membuat kesimpulan tentang materi yang baru saja dipelajari.
3.      Guru meminta siswa untuk mengulang kembali materi yang baru dipelajari di rumah masing-masing.
4.      Guru manutup pelajaran dengan membaca Hamdalah mengucapkan salam.
XI.             Evaluasi
A.    Tes Lisan
Siswa diminta menjelaskan hukum mandi setelah haid di depan kelas.
B.     Testertulis
Guru memberikan beberapa soal latihan. Soal dapat berupa essay pada halaman 13.Mengetahui :

Banjarmasin 28 September 2013Guru Pamong

Mahasiswa PPLAhmad, S. HI.

Rusmiyati


Nim : 1001290896


Soal Latihan

Essay:
1.      Apa yang harus dilakukan perempuan setelah selesai masa haidnya?
2.      Apa tujuan dari mandi setelah haid?
3.      Sebutkan tiga hal yang wajib dilakukan saat mandi wajib sesuai ketentuan Islam?

Kunci Jawaban

1.      Yang dilakukan perempuan setelah selesai masa haidnya ialah mandi wajib atau mandi besar.
2.      Tujuan dari mandi wajib atau mandi besar yaitu untuk menyucikan diri dari hadas besar (haid).
3.      Tiga hal yang harus diperhatikan ketika mandi wajib yaitu:
a.       Niat kepada Allah untuk menyucikan diri dari hadas besar.
b.      Menyiram air keseluruh tubuh sampai merata.
c.       Mengalirkan air ke jari-jari dan rambut.

SILABUS

Nama Sekolah           : MI. Istiqomah
Kelas/ Semester         : VI A/ I
Mata Pelajaran          : Fikih
Standar Kompetensi : Mengenal tata cara mandi wajib

Kompetensi Dasar
Materi/ Pokok pembelajaran
Indikator
Kegiatan Pembelajaran
Penilaian
Alokasi Waktu
Sumber Belajar
Teknik
Bentuk Instrumen
Contoh Instrumen
·      Menjelaskan ketentuan tentang mandi wajib setelah haid
·   Hukum mandi setelah haid.
·   Tata cara mandi wajib
·      Mampu menjelaskan hukum mandi setelah haid dengan baik dan benar.
·      Mampu mempraktikan tata cara mandi wajib dengan baik dan benar
·   Siswa mendengarkan penjelasan tentang ketentuan mandi wajib setelah haid dari guru.
·      Guru mendemontrasikan materi tata cara mandi wajib di depan kelas.
·      Siswa melakukan tanya jawab tentang ketentuan mandi wajib setelah haid.
·   Tes Lisan.
·   Tes Tertulis
·    Essay
Apa tujuan dari mandi wajib setelah haid
2 x 35 Menit
·       Buku LKS Fikih kelas VI MI terbitan PT. Amanah.
·       Buku pegangan Fikih MI Kelas VI terbitan PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri Solo.
·       Papan tulis dan spidol.


Mengetahui :

Banjarmasin 28 September 2013Guru Pamong

Mahasiswa PPLAhmad, S. HI.

Rusmiyati


Nim : 1001290896

1 komentar:

  1. terimakasih tulisan tentang mandi wajib ini semoga juga bermanfaat untuk yang lain.

    BalasHapus